Tarieven en verzekeraars

Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) verzekerde producten

Er kunnen in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is voor 2016 als volgt:

BG GGZproducten Omschijving Maximaal aantal minuten NZa Tarief Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornissen 294 € 457,43 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 € 779,40 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen 750 € 1.222,15 8 tot 13 gesprekken
Onvolledig behandeltraject 120 € 182,22 1 tot 2 gesprekken

Het product Onvolledig behandeltraject wordt ook in rekening gebracht als tijdens de eerste twee gesprekken blijkt dat de cliënt niet in de BG GGZ hoort. Er is dan of sprake van geen DSM-diagnose of de klachten zijn te complex om te behandelen in de BG GGZ. U moet er rekening mee houden dat het product Onvolledig behandeltraject ook onder het wettelijk eigen risico valt.

Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan uw behandeling besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling dient de psycholoog een factuur in bij de verzekeraar. Mocht de behandelaar geen contract hebben met een verzekeraar dan krijgt u de factuur en dient u die zelf in bij de verzekeraar.
Lees meer over aanmelden en behandeling >>

Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) onverzekerd product (OVP)

Behandeling van bepaalde problemen valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, rouwproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg. In een enkel geval vergoedt de verzekeraar deze wel in de aanvullende pakketten. U kunt dit nakijken in het vergoedingenoverzicht van uw verzekeraar.

Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is maximaal € 95,- per zitting van 60 minuten. Hier rust geen BTW op en er is geen verwijzing van de huisarts nodig. GZ-psychologen hanteren hier ieder hun eigen tarief voor en vaak ook nog naar inkomen. Informeer hierover bij uw behandelaar.

Therapeuten bij Psyche en zwangerschap.

Bevoegde behandelaren binnen de GB GGZ zijn: GZ-psychologen met een wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) registratie en/of eerstelijnspsycholoog bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) geregistreerd zijn. Wij voldoen daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding. 

Overige opmerkingen:

ROM (Routine outcome measurement). Een eis van veel verzekeraars voor het verkrijgen van een contract, is dat er voor- en na metingen moeten worden gedaan van de behandeling met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt u van uw behandelaar. De uitkomsten worden anoniem in een grote database ingevoerd en verwerkt.

Opt-out regeling. Met ingang van 2014 moet er verplicht een diagnose worden vermeld op de factuur aan de verzekeraar. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u gebruik maken van de opt-out regeling. Bij uw behandelaar kunt u een formulier invullen waarin u aangeeft dat u hier bezwaar tegen maakt. Dit formulier komt dan in uw dossier.

Verzekerd Product

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekeraar geldt dat u een verwijsbrief moet hebben van de huisarts of bedrijfsarts die aan een aantal voorwaarden moet voldoen,  naam en AGB-code huisarts, datum verwijsbrief (moet voor een behandeling zijn afgegeven), vermoeden van diagnose en een korte beschrijving van de klachten. Deze dient u bij het eerste bezoek mee te nemen. Na afsluiting van de behandeling dient de psycholoog een factuur in bij de verzekeraar of stuurt zij deze naar u op en dient u deze in bij de verzekeraar.

Vergoeding bij gecontracteerde zorg: gecontracteerde zorg betekent dat uw behandelaar een contract heeft met de zorgverzekeraar. Bij uw psycholoog kunt u informeren met welke verzekeraar zij een contract heeft. In het geval van gecontracteerde zorg krijgt u in 2015 een van de vier zorgproducten vergoed uit het basispakket.

Vergoeding bij ongecontracteerde zorg: niet alle behandelaren hebben een contract afgesloten met een of meerdere zorgverzekeraars. U krijgt dan de factuur van het zorgproduct na afloop van de behandeling van uw behandelaar. U kunt de nota vervolgens zelf indienen bij uw verzekeraar. Volgens de restitutievoorwaarden krijgt u 60-100% vergoed. Informeer hierover bij uw verzekeraar. Of kijk op de website www.contractvrijepsycholoog.nl. Zij hebben een goed overzicht.

Onverzekerd Product

Sinds 2013 vergoeden verzekeraars helaas geen aanpassingsstoornissen, rouwproblemen, relatieproblemen en arbeid- en werkproblemen meer. Dit betekent niet dat u niet bij een psycholoog hiervoor in behandeling kan, maar dat dit niet meer door een verzekeraar wordt vergoed. Er zijn een aantal aanvullende zorgverzekeringspakketten die dit nog wel vergoeden. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dan dient u de kosten zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is maximaal € 95,- per zitting van 60 minuten. Hier rust geen BTW op en er is geen verwijzing van de huisarts nodig. GZ-psychologen hanteren hier ieder hun eigen tarief voor en vaak ook nog naar inkomen. Informeer hierover bij uw behandelaar. Wanneer er sprake is van arbeid- en werkproblemen vergoeden bedrijven soms (een deel) van de behandeling. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw werkgever of bedrijfsarts.

Coaching:

Het tarief kunt u vragen bij uw behandelaar en is inclusief BTW. De factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering. Het komt weleens voor dat de werkgever de factuur of een gedeelte van de factuur betaalt.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden krijgt u voor of tijdens het eerste gesprek en gelden voor alle behandelingsonderdelen en afspraken. Indien u het eerste gesprek niet komt en niet 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. U blijft zelf verantwoordelijk voor  betaling van de kosten.

Wettelijk eigen risico

Een behandeling door een GZ-psycholoog valt onder uw eigen risico. Deze is in 2015 op 385 euro vastgesteld. Dat betekent dat u de eerste 385.- euro van medische behandelingen, met uitzondering van huisartsenzorg en verloskundigenzorg, zelf dient te betalen. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

Basisverzekeringen

Voor de basisverzekering heeft u de keuze uit twee varianten, een naturapolis of een restitutiepolis.

Restitutie basisverzekering:

U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat.

Combi basisverzekering:

Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

Natura basisverzekering:

Bij een natura basisverzekering heeft u afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is verstandig om uw polisvoorwaarden goed te lezen en de informatie per e-mail op te vragen bij de zorgverzekeraar.

Disclaimer:

Deze informatie is met de groots mogelijke zorg samengesteld en uitgezocht. Voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze informatiebrief zijn wij niet aansprakelijk.