Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT PsycheZwangerschap B.V.

PsycheZwangerschap B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61574686, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe PsycheZwangerschap B.V. met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PsycheZwangerschap B.V. persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers van de website https://psychezwangerschap.nl;
 3. deelnemers aan bijeenkomsten van PsycheZwangerschap B.V.;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met PsycheZwangerschap B.V. contact opnemen of van wie PsycheZwangerschap B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

PsycheZwangerschap B.V. verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

PsycheZwangerschap B.V. verwerkt persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:

 1. Het verzamelen van gegevens voor het doorverwijzen naar één van de therapeuten van die zijn aangesloten bij PsycheZwangerschap B.V.

4. Rechtsgrond

PsycheZwangerschap B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

PsycheZwangerschap B.V. kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van PsycheZwangerschap B.V. persoonsgegevens verwerken. PsycheZwangerschap B.V. sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

PsycheZwangerschap B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

PsycheZwangerschap B.V. geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen of partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt PsycheZwangerschap B.V. ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land of de partij een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens

PsycheZwangerschap B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. PsycheZwangerschap B.V. hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 3. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 4. gegevens vanwege invullen web-formulieren op Psychezwangerschap.nl: 6 maanden na inzending
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

PsycheZwangerschap B.V. kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van PsycheZwangerschap B.V. gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht PsycheZwangerschap B.V. te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met PsycheZwangerschap B.V. door een e-mailbericht te sturen naar info@psychezwangerschap.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PsycheZwangerschap B.V. persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met PsycheZwangerschap B.V. door een e-mailbericht te sturen naar info@psychezwangerschap.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).